Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

OGÓLNY REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Regulamin sprzedaży biletów online – Targi Ezoteryczne

 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument stanowi regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia Targi Ezoteryczne, za pośrednictwem sieci Internet.
2. Regulamin określają zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, w tym zakupu Biletów, dokonywania płatności za pośrednictwem Operatora Płatności oraz zasady reklamacji.
3. Organizatorem Targów Ezoterycznych jest Leo Project, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok.30
01-242 Warszawa NIP: 534-215-25-20 REGON 145819779 właściciel portalu dostępnego pod adresem: www.targiezoteryczne.pl
4. Przed dokonaniem zakupu Biletu za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem

Zamieszczonym na www.targiezoteryczne.pl/regulamin
5. Kupujący jest zobowiązany korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu. Kontakt z Organizatorem: Leo Project Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok.30
01-242 Warszawa  e-mail: kontakt@targiezoteryczne.pl
6. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania ogólnego Regulaminu targowego dla Odwiedzających i Regulaminu sprzedaży biletów online zamieszczonego na www./targiezoteryczne.pl/regulamin/

2
Definicje
1. Regulamin – niniejszy dokument stanowi regulamin sprzedaży Biletów na wydarzenia Targi Ezoteryczne
2. Organizator – Leo Project, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok.30, 01-242 Warszawa NIP: 534-215-25-20 REGON 145819779 właściciel portalu dostępnego pod adresem: www.targiezoteryczne.pl
3. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu Biletów na Targi Ezoteryczne za pośrednictwem sieci Internet.
4. Targi – każdorazowa edycja wydarzenia Targi Ezoteryczne organizowanego przez Organizatora
5. Serwis – system umożliwiający zakup biletów uczestnictwa w Targach za pośrednictwem sieci Internet, dostępny na stronie www. targiezoteryczne.pl/
6. Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do udziału w oznaczonym wydarzeniu na miejscu do niego przypisanym, możliwy do nabycia za pośrednictwem Serwisu. Bilet zakupiony poprzez Serwis ma formę fotokodu, który przekazywany jest Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Cena Biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego na oznaczone Targi Ezoteryczne, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu, zawierająca podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Cena Całkowita – całkowita cena, jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić, na którą składają się: Cena Biletu .
9. Prawa konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 – tekst jednolity)
10. Operator płatności – System płatności internetowych  PayU za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów na Targi Ezoteryczne, dokonane przez Kupującego w Serwisie za pomocą kart płatniczych lub przelewu internetowego.

3
Zakup Biletu (warunki zawarcia umowy)
1. Wymogi techniczne:
2. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną.
3. Bilet może być przechowywany na urządzeniu mobilnym lub wydrukowany we własnym zakresie przez Kupującego.
4. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego w formie e-mail jest oprogramowanie przetwarzające pliki w formacie PDF.
5. Zasady zakupu:
6. W celu zakupu Biletu należy wypełnić formularz zakupu dostępny pod adresem www.targiezoteryczne.pl podając aktualne dane oraz stosować się do instrukcji podczas dokonywania kolejnych kroków. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu.
7. Zakupu dokonuje się poprzez:
8. podanie danych osobowych Kupującego (imię, nazwisko, adres email, nr tel.);
9. wybór liczby Biletów;
10. wybór opcji „kup bilet”;
11. dokonanie płatności.
12. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie za pomocą Serwisu zamówienia oraz dokonanie płatności zgodnie z §5 niniejszego Regulaminu.
13. Kupujący podczas dokonywania zakupu akceptuje treść Regulaminu sprzedaży biletów online i ogólnego Regulaminu targowego dla Odwiedzających wydarzenie.
14. Organizator niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym Biletem opatrzonym indywidualnym kodem.
15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie: www.targiezoteryczne.pl oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy
16. Zasady skorzystania z usługi
17. Każdy Bilet oznaczony jest kodem, który posiada indywidualny charakter.
18. Kod przypisany jest do identyfikatora transakcji.
19. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
20. Po dokonaniu zakupu i opłaceniu można dokonać samodzielnego wydruku Biletu.
21. Wstęp na Targi możliwy jest również za okazaniem Biletu na urządzeniu mobilnym.
22. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego Biletu należy bezpośrednio przy wejściu na teren Targów okazać:
23. samodzielnie wydrukowany Bilet otrzymany drogą mailową, lub
24. zakupiony w postaci elektronicznej Bilet na urządzeniu mobilnym.
25. Przed wejściem na teren Targów okazany Bilet zostanie odczytany przez osoby upoważnione przez Organizatora. Odczyt dokonany będzie za pośrednictwem aplikacji/skanera.
26. Do wstępu na teren Targów uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże Bilet z danym kodem.
27. W trakcie odbywania się Targów Bilet może być zweryfikowany przez Organizatora

 4
Cena
1. Ceny wskazane w Serwisie, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Ceny Biletów na Targi określa Organizator

5
Płatność
1. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety za pomocą form płatności udostępnionych przez PayU Spółka Akcyjna właściciela serwisu www.poland.payu.com
2.PayU Spółka Akcyjna, NIP 7792308495 | KRS 0000274399 | REGON 300523444 | Firma znajdująca się pod adresem ul. GRUNWALDZKA 186 w miejscowości  60-166 POZNAŃ.

3. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Serwisu możliwy będzie wyłącznie za pomocą serwisu Operatora Płatności, na który Kupujący zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4. Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych przez Operatora Płatności.
5. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów. Kupującemu nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.
6. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Kupującego zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Organizatora informacji o wykonaniu płatności.

 6
Reklamacje
1. Kupujący może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
2. Reklamacja może zostać przesłana do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres elektroniczny Organizatora: kontakt@targiezoteryczne.pl
3. W reklamacji Kupujący powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać nr transakcji, przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Kupującego, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
4. Reklamacja jest rozpatrzona przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza zakupu zaleca się niezwłoczny kontakt na adres e-mail kontakt@ targiezoteryczne.pl. Informujemy również, że jest on podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w zakupie biletów online.
6. Organizator informuje Kupującego o decyzji podjętej w przedmiocie reklamacji drogą elektroniczną w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nie wyłącza prawa Kupującego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

7
Odstąpienie
1. Zakupiony Bilet nie podlega wymianie bądź zwrotowi, z uwagi na przepis art. 38 pkt. 1 Praw Konsumenta, zgodnie z którym odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowych, sportowych lub kulturalnych, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
2. Bilet zakupiony w Serwisie nie podlega zwrotowi pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Targów, zmiany daty i/lub ich miejsca przez Organizatora.
3. W przypadku odwołania, zmiany terminu Kupujący informowany jest o tym fakcie przez Organizatora. Informacja o odwołaniu może być wysłana przez Organizatora mailem na adres podany przez Kupujący, w procesie zakupu.
4. Kupujący, którzy nie wykorzystali zakupionych biletów wstępu na targi, w związku z nagłym odwołaniem, skróceniem lub przełożeniem terminu targów z przyczyn niezależnych od Organizatora, mają prawo otrzymać zwrot należności od Organizatora.
5. Zwrot należności za niewykorzystany bilet zakupiony online za pośrednictwem serwisu www.targiezoteryczne.pl, będzie dokonywany na podstawie wiadomości e-mail wysłanej przez Kupującego na adres kontakt@targiezoteryczne.pl za pośrednictwem odpowiedniego serwisu, najpóźniej w terminie zakończenia sprzedaży online (ogłaszanym przez Organizatora na stronie internetowej targów.). Zwrot należności będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy podany w wiadomości e-mail przesłanej przez Zwiedzającego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez Organizatora.

 8
W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, Organizator informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest Organizator Targów: Leo Project, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok.30,01-242 Warszawa NIP: 534-215-25-20 REGON 145819779

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora rozumianego jako reklama własnych produktów oraz dochodzenie roszczeń i obrona praw, w celach wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrot Biletów) na postawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO. Ponadto za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
3. Odbiorcami danych osobowych będą Operator Płatności, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi prawne, księgowe oraz doradcze oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane po dokonaniu zakupu przez okres wymagany przez przepisy podatkowe lub, w razie konieczności, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy zakupu Biletu.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do dokonania zakupu Biletu przez Kupującego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania zakupu Biletu przez Kupującego.
6. Kupującemu przysługują prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu lub przeniesienia danych, jeżeli przepisy prawa nie ograniczają takiej możliwości.
7. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Operatora Płatności znajduje się pod adresem: WWW.PAYU.PL 

 9
Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Praw Konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin bezpłatnie udostępnia się Kupującemu za pośrednictwem
Serwisu: targiezoteryczne.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O fakcie zmiany Organizator informuje Kupującego w terminie 14 dni przed wejściem życie zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej
4. Użytkownik lub Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
5. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
6. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
7. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH Targi Ezoteryczne

 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin obowiązuje Odwiedzających Targi organizowane przez firmę:
Leo Project, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok.30 01-242 Warszawa NIP: 534-215-25-20 REGON 145819779 właściciela portalu dostępnego pod adresem: www.targiezoteryczne.pl zwaną dalej „Organizatorem”. Targi zwane są również dalej „wydarzeniem”.
2. Regulamin określa warunki wstępu oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Odwiedzających podczas trwania Targów.
3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Leo Project, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok.30
01-242 Warszawa w Punkcie informacyjnym Targów w miejscu ich organizacji, a także na stronie: www,/targiezoteryczne.pl/regulamin/
4. Wstęp na teren Targów i innych wydarzeń towarzyszących Targom oznacza akceptację przez Odwiedzającego niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień.
5. Targi są organizowane na terenie PGE Narodowy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

 2
ZASADY WSTĘPU
1. Szczegółowe zasady wstępu obejmują m.in. informacje o: terminach i godzinach otwarcia Targów i wydarzeń towarzyszących, o recepcji, rodzajach dokumentów wstępu dla Odwiedzających, miejscach rejestracji Odwiedzających.
2. Wstęp na teren Targów podlega opłatom, regulacji, a czasami ograniczeniom w zależności od wydarzeń towarzyszących wydarzeniu i jego rangi, obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych odpowiednich organów. 3. Wstęp na teren targów jest płaty. Cena biletu zakupionego przez Kupującego na oznaczone Targi Ezoteryczne, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu, zawierająca podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bilet można nabyć w dniu imprezy w kasach targowych lub online na stronie:www.targiezoteryczne.pl
4. Wstęp na teren Targów jest możliwy tylko na podstawie dokumentu wstępu i podlega kontroli (czytniki kodów kreskowych, bramki wejściowe, kołowrotki, monitoring), z zastrzeżeniem przypadków wstępu wolnego (bez dokumentów wstępu), o którym mowa poniżej.
5. Jeżeli w związku z organizacją targów lub wydarzeń towarzyszących adresowanych do szerokiej publiczności mają być realizowane cele edukacyjne, oświatowe, kulturalne itp., wstęp na wydarzenie targowe może być wolny (bez dokumentów wstępu) dla Zwiedzających albo odbywać się na specjalnych warunkach (cena biletu niższa niż standardowa) dla określonych grup Zwiedzających.
6. Zwiedzający, którzy dokonają zakupu biletów wstępu w punktach sprzedaży (kasach) w miejscu wydarzenia, mają możliwość otrzymania paragonu z NIP-em  tylko w momencie kiedy zgłoszą ten fakt sprzedającemu bilet przed zakupem bilety. Odwiedzający, którzy zakupili bilety wstępu online pod adresem  www.targiezoteryczne.pl  mają możliwość otrzymania faktury VAT  za pośrednictwem tego serwisu korzystając z funkcji „faktura”. Zakup biletów z innych źródeł obarczony jest ryzykiem zakupu biletu sfałszowanego, nieaktywnego, podrobionego, przerobionego, co uniemożliwi wzięcie udziału w imprezie, bez możliwości dochodzenia zwrotu kosztów biletu od Organizatora targów.
7. Wstęp na teren Targów jest bezpłatny dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów po wcześniejszym zaanonsowaniu się u Organizatora lub na miejscu w Punkcie informacyjnym Targów.
8. W ramach Targów mogą odbywać się pokazy, prelekcje, warsztaty, wykłady, szkolenia itp. – wstęp w ramach zakupionego biletu.
9.Odwiedzający wraz ze wstępem na teren Targów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku przez ekipy fotograficzne/filmowe współpracujące z Organizatorem. Odwiedzający jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Leo Project, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok.30 01-242 Warszawa NIP: 534-215-25-20 REGON 145819779   ich wizerunku. Zgoda obejmuje nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez Leo Project, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok.30
01-242 Warszawa NIP: 534-215-25-20 REGON 145819779  wizerunku Odwiedzającego zawartego na filmie oraz zdjęciach powstałych w trakcie Targów, w celu promocji Targów oraz promocji działalności Leo Project, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok.30
01-242 Warszawa NIP: 534-215-25-20 REGON 145819779 . Filmy oraz zdjęcia mogą być zamieszczane w szczególności na stronie internetowej Organizatora, na Facebooku, Instagramie oraz kanale youtube.

 3
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWIEDZAJACYCH
1. W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, Organizator informuje, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych:
3. Imienia i nazwiska, b) adresu e-mail, c) nr telefonu, d) wizerunku, jest Leo Project, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok.30, 01-242 Warszawa NIP: 534-215-25-20 REGON 145819779 (dalej „Administrator”). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@targiezoteryczne.pl
4. Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami RODO, w celu przeprowadzenia i organizacji przez Leo Project, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok.30
01-242 Warszawa NIP: 534-215-25-20 REGON 145819779 organizatora  Targów oraz w celach związanych z promocją Targów i działalności Administratora.
5. Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.
6. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub złożenia przez Panią/Pana wymagającego uwzględnienia żądania usunięcia tych danych, ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu względem ich przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator informuje, że lista kontaktowa zarejestrowanych Odwiedzających może być udostępniona organizatorom wydarzeń towarzyszących Targom.
10. Dane osobowe Zwiedzających przetwarzane będą przez Organizatora:
a) w celu i w zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem targów lub zgodnie z Regulaminem, umową zawartą ze Zwiedzającym lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w targach organizowanym przez Organizatora. Podstawę przetwarzania danych osobowych Zwiedzających stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy zawartej ze Zwiedzającym (Regulaminu) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
b) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
c) w celu prowadzenia badań statystycznych dotyczących np. ilości Zwiedzających, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
e) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w trakcie targów, Organizator zastrzega sobie prawo do identyfikacji na podstawie dokumentu tożsamości Zwiedzających.
11. Organizator może ujawniać dane osobowe Zwiedzających swoim Partnerom, jak również podmiotom świadczącym na ich rzecz usługi prawne, usługi IT, serwisowe, administracyjne, ochrony, księgowe, reklamowe, pocztowe lub kurierskie.
15. Dane osobowe Zwiedzających będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów wymienionych w ust. 9-10, w szczególności w okresie realizacji targów przez Organizatora, ich rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postępowania reklamacyjnego związanego z targami, a następnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją targów.
16. Organizator zastrzega jednak możliwość przechowywania Pana/Pani danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych wynikający z przepisów prawa.

 4
INNE USŁUGI I ŚWIADCZENIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH
1. Bezpłatny Katalog Targowy tylko dla osób odwiedzających Targu, jest dystrybuowany bezpłatnie w Punkcie Informacyjnym Targów i przy kasach biletowych.
2. Goście mogą otrzymać, wraz z dokumentem wstępu, pakiet dodatkowych świadczeń (wydawnictwa, wstęp na wydarzenia towarzyszące, itd.) będących w ofercie Targów.
3. Podczas Targów Odwiedzający mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji, porad, doradztwa itd. przewidzianych w Programie Targów.
4. W celu ułatwienia zwiedzania targów lub innych wydarzeń Organizator dokonuje jednolitego oznaczenia stoisk wystawców (nie dotyczy stanowisk o zabudowie indywidualnej). W Katalogu Targowym prezentowany jest plan lokalizacji stoisk/mapa sytuacyjna wydarzenia.

 5
PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Zwiedzający mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia targów, pod warunkiem wypełnienia procedur bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Nakaz stosowania się do komunikatów ogłaszanych przez Organizatora w miejscu wydarzenia dotyczących procedur bezpieczeństwa.
2. W razie nieprzestrzegania procedur wymienionych w ust. 1, Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) niewpuszczenia na targi osób, które odmówią wypełnienia procedur bezpieczeństwa.
b) natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z przestrzeni targowej i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania odpowiednich służb, jeśli Zwiedzający nie będzie stosował się do procedur bezpieczeństwa.
3. Miejsce wydarzenia, stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia w przestrzeni targowej i drzwi wejściowe mogą być krótkotrwale zamknięte lub z limitowanym dostępem, ograniczonym do liczby osób mogących przebywać w jednym czasie na danej powierzchni, ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Zwiedzających.
4. Odwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia – szczegółowy harmonogram znaleźć można na stronie www.targiezoteryczne.pl
5. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody Organizatora. Jeżeli wspomniane czynności będą powodować zakłócenia w organizacji i przebiegu Targów lub wydarzeń towarzyszących, Organizator wyda polecenie ich wstrzymania/zaprzestania. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego punktu, mogą zostać wyprowadzone z terenu Targów na polecenie Organizatora.
6. Zabronione jest prowadzenie przez Odwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Na terenie Targów obowiązują zakazy:
a) wnoszenia i używania: broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, innych materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
d) wprowadzania zwierząt, a także deskorolek, rowerów, itp., chyba że jest to dozwolone przez Organizatora na niektórych wydarzeniach z uwagi na ich specyfikę.
e) palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych.
f) zanieczyszczania terenu Targów odpadami wygenerowanymi przez siebie.
g) niszczenia infrastruktury.
h) ) zanieczyszczanie powierzchni targowej odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.)
i) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) oraz roślinności na terenie PGE Narodowego lub w innym miejscu
j) opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.
5) Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów.
8. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 4 pkt. a) – j), Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Odwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
9. Odwiedzający są zobowiązani do:
a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej.
b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby PGE Narodowego ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów;
c) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do pojemników do tego przeznaczonych.
d) dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenach Targów tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).
10.) Przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Targów lub w innym miejscu wydarzenia mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez Organizatora albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej przedmioty lub substancje, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z terenu targowego, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.

6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE
1.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targów i zobowiązują się do poinformowania o tym na stronie internetowej targów www.targiezoteryczne.pl , ze stosownym wyprzedzeniem terminów ich rozpoczęcia. W przypadkach nagłego odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targów lub wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, Zwiedzającemu, który nie zdążył wykorzystać zakupionego biletu wstępu, nie przysługuje prawo do odszkodowania, a tylko zwrot należności w wysokości ceny brutto tego dokumentu. Zwrot należności zostanie dokonany na podstawie przedstawionego Organizatorowi dokumentu wstępu według zasad określonych dalej w § 7. W przypadku nie wykorzystania zakupionego biletu wstępu obowiązującego w danym dniu targów z przyczyn leżących po stronie Zwiedzającego, nie ma możliwości jego wymiany na dokument obowiązujący w innym dniu, a Organizator nie dokonują zwrotu należności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie lub z winy Zwiedzającego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy Zwiedzającego
4. Organizator nie przyjmuje do szatni rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.). Odzież i inne mienie Zwiedzającego nieodebrane z szatni PGE Narodowego w ciągu 14 dni albo pozostawione poza szatnią uważa się za mienie porzucone.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawiony bez opieki w miejscu wydarzenia. Zwiedzającym nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych bez opieki, dokonanego przez Organizatora ze względów bezpieczeństwa (realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Zwiedzających wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby PGE Narodowego w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z terenu targowego.
7. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizator z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu wydarzenia (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).
8. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego w miejsce wydarzenia przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy). Powinni również we własnym zakresie ubezpieczyć cenne rzeczy.
9. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie lub wyrządzenie szkód w miejscu wydarzenia (np. uszkodzenie mienia PGE Narodowego). Oceny szkód dokonują ekspert PGE Narodowego i Organizator , jeżeli to możliwe w obecności Zwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.
10. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić Organizatora oraz Policję niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.
11. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 13 przebywających w miejscu wydarzenia odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
12. Zwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail lub NIP, deklaracji o zdrowiu i nieprzebywania na kwarantannie z przyczyn podejrzenia chorób zakaźnych.
13. Odwiedzający dokonujący zakupu biletów online ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail.

 7
ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH BILETÓW WSTĘPU
1. Zwiedzający, którzy nie wykorzystali zakupionych biletów wstępu na targi, w związku z nagłym odwołaniem, skróceniem lub przełożeniem terminu targów z przyczyn niezależnych od Organizatora , mają prawo otrzymać zwrot należności od Organizatora, na zasadach poniżej określonych.
2. Zwrot należności za niewykorzystany bilet zakupiony bezpośrednio w kasie w miejscu wydarzenia, będzie dokonywany w kasie, w godzinach jej otwarcia podczas targów, pod warunkiem zwrotu nieuszkodzonego biletu oraz paragonu fiskalnego (faktury); zwrot należności będzie dokonywany niezwłocznie, gotówką do rąk zainteresowanego.
3. Zwrot należności za niewykorzystany bilet zakupiony on-line za pośrednictwem serwisu www.targiezoteryczne.pl/, będzie dokonywany na podstawie wiadomości e-mail wysłanej przez Zwiedzającego na adres kontakt@targiezoteryczne.pl za pośrednictwem odpowiedniego serwisu, najpóźniej w terminie zakończenia sprzedaży on-line (ogłaszanym przez Organizatora na stronie internetowej targów.). Zwrot należności będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy podany w wiadomości e-mail przesłanej przez Zwiedzającego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez Organizatora.

 8
POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Każdemu Zwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem przez Organizatora usług określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Reklamacje Odwiedzających powinny być wyrażone pisemnie i składane w czasie targów w jednym z punktów obsługi Odwiedzających w miejscu, a w terminie późniejszym, ale maksymalnie do 7 dni po zakończeniu targów / wydarzenia – drogą elektroniczną na adres kontakt@targiezoteryczne.pl albo listownie na adres korespondencyjny:

Leo Project, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, lok.30 01-242 Warszawa
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej złożenia w punkcie obsługi Zwiedzających w miejscu wydarzenia lub jej wpływu do Organizatora drogą elektroniczną lub pocztową.
4. Organizator zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3, w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie od ich daty otrzymania.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Zwiedzającego.

 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od 22.06.2023r. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronie www.targiezoteryczne.pl danego wydarzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
3. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.