Regulamin

Regulamin

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin obowiązuje Odwiedzających Targi organizowane przez firmę

Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów NIP: 534-215-25-20 zwaną dalej „Organizatorem”. Targi zwane są również dalej „wydarzeniem”.

2) Regulamin określa warunki wstępu oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Odwiedzających podczas trwania Targów.

3) Regulamin dostępny jest w siedzibie Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów w Punkcie informacyjnym Targów w miejscu ich organizacji, a także na stronie www.targiEZOTERYCZNE.pl

4) Wstęp na teren Targów i innych wydarzeń towarzyszących Targom oznacza akceptację przez Odwiedzającego niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień.

5) Targi są organizowane na terenie: WROCŁAWSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO- TECHNICZNYCH NOT ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

§2.

ZASADY WSTĘPU

1) Szczegółowe zasady wstępu obejmują m.in. informacje o: terminach i godzinach otwarcia Targów i wydarzeń towarzyszących, o recepcji, rodzajach dokumentów wstępu dla Odwiedzających, miejscach rejestracji Odwiedzających.

2) Wstęp na teren Targów podlega opłatom, regulacji, a czasami ograniczeniom w zależności od wydarzeń towarzyszących wydarzeniu i jego rangi, obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych odpowiednich organów (w szczególności Głównego Inspektoratu Sanitarnego)

3) Wstęp na teren targów jest płaty. Cena biletu zakupionego przez Kupującego na oznaczone Targi Ezoteryczne, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu, zawierająca podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bilet można nabyć w dniu imprezy w kasach targowych lub online na stronie www.targiEZOTERYCZNE.pl

4) Wstęp na teren Targów jest możliwy tylko na podstawie dokumentu wstępu i podlega kontroli (czytniki kodów kreskowych, bramki wejściowe, kołowrotki, monitoring), z zastrzeżeniem przypadków wstępu wolnego (bez dokumentów wstępu), o którym mowa poniżej.

a) Jeżeli w związku z organizacją targów lub wydarzeń towarzyszących adresowanych do szerokiej publiczności mają być realizowane cele edukacyjne, oświatowe, kulturalne itp., wstęp na wydarzenie targowe może być wolny (bez dokumentów wstępu) dla Zwiedzających albo odbywać się na specjalnych warunkach (cena biletu niższa niż standardowa) dla określonych grup Zwiedzających.

5) Zwiedzający, którzy dokonali zakupu biletów wstępu w punktach sprzedaży (kasach) w miejscu wydarzenia, mają możliwość otrzymania faktury w czasie trwania targów w punktach fakturowania albo po zakończeniu targów poprzez wypełnienie formularza i pozostawienie go w punkcie fakturowania, punkcie informacyjnym, biurze obsługi w trakcie trwania targów. Do formularza należy dołączyć oryginał paragonu zakupu biletów. Zwiedzający, którzy zakupili bilety wstępu on-line pod adresem www.targiEZOTERYCZNE.pl  mają możliwość otrzymania faktury za pośrednictwem tego serwisu korzystając z funkcji „faktura”. Zakup biletów z innych źródeł obarczony jest ryzykiem zakupu biletu sfałszowanego, nieaktywnego, podrobionego, przerobionego, co uniemożliwi wzięcie udziału w imprezie, bez możliwości dochodzenia zwrotu kosztów biletu od Organizatora targów.

6) Wstęp na teren Targów jest bezpłatny dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów po wcześniejszej rejestracji poprzez System Rejestracji Mediów na stronie www.targiEZOTERYCZNE.pl lub na miejscu w Punkcie informacyjnym Targów.

7)Odwiedzający i wystawcy wraz ze wstępem na teren Targów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku przez ekipy fotograficzne/filmowe współpracujące z Organizatorem. Odwiedzający jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów ich wizerunku. Zgoda obejmuje nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów wizerunku Odwiedzającego zawartego na filmie oraz zdjęciach powstałych w trakcie Targów, w celu promocji Targów oraz promocji działalności Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów . Filmy oraz zdjęcia mogą być zamieszczane w szczególności na stronie internetowej Organizatora, na Facebooku, Instagramie oraz kanale youtube.

& 3.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWIEDZAJACYCH

1) W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, Organizator informuje, że:

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych:

a) imienia i nazwiska, b) adresu e-mail, c) nr telefonu, d) wizerunku, jest Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów

(dalej „Administrator”). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@targiezoteryczne.pl

3) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami RODO, w celu przeprowadzenia i organizacji przez Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów Targów oraz w celach związanych z promocją Targów i działalności Administratora.

4) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.

5) Dane Osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub złożenia przez Panią/Pana wymagającego uwzględnienia żądania usunięcia tych danych, ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu względem ich przetwarzania.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Administrator informuje, że lista kontaktowa zarejestrowanych Odwiedzających może być udostępniona organizatorom wydarzeń towarzyszących Targom.

9) Dane osobowe Zwiedzających przetwarzane będą przez Organizatora:

a) w celu i w zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem targów lub zgodnie z Regulaminem, umową zawartą ze Zwiedzającym lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w targach organizowanym przez Organizatora. Podstawę przetwarzania danych osobowych Zwiedzających stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy zawartej ze Zwiedzającym (Regulaminu) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

b) w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Organizatora zaleceniem GIS dotyczącym: zbierania oświadczeń, że według najlepszej wiedzy Zwiedzającego, Zwiedzający nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; w przypadku targów rejestrowania wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach, (przetwarzanie na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322) w art. w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

c) Organizator zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji o szczepieniu na COVID-19 

10) Dane osobowe Zwiedzających mogą być przetwarzane przez Organizatora:

a) w celu ustalenia listy gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach terenu zarządzanego przez Organizatora np. w trakcie trwania targów, w której Zwiedzający uczestniczył/a oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym COVID-19. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO

b) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

c) w celu prowadzenia badań statystycznych dotyczących np. ilości Zwiedzających, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f) RODO

d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

e) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w trakcie targów, Organizator zastrzega sobie prawo do identyfikacji na podstawie dokumentu tożsamości Zwiedzających.

11) Organizator może ujawniać dane osobowe Zwiedzających swoim Partnerom, jak również podmiotom świadczącym na ich rzecz usługi prawne, usługi IT, serwisowe, administracyjne, ochrony, księgowe, reklamowe, pocztowe lub kurierskie oraz służbom sanitarnym, w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w celu wykonania jego wytycznych dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl oraz umożliwienia uprawnionym służbom sanitarnym przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

12) Dane osobowe Zwiedzających będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów wymienionych w ust. 9-10, w szczególności w okresie realizacji targów przez Organizatora, ich rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postępowania reklamacyjnego związanego z targami, a następnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją targów.

13) Organizator zastrzega jednak możliwość przechowywania Pana/Pani danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych wynikający z przepisów prawa.

§4.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1) Zwiedzający mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia targów, pod warunkiem wypełnienia procedur bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) w trakcie epidemii, mogących obejmować:

a) obowiązek wypełnienia deklaracji epidemiologicznej zawierającej informacje, że Zwiedzający, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,

b) obowiązek samodzielnego wyposażenia się Zwiedzającego w materiały ochrony osobistej,

c) obowiązek zachowania dystansu społecznego adekwatnego do charakteru targów lub innego wydarzenia,

d) nakaz podania się obowiązkowej procedurze rejestracji,

e) bezdotykowy pomiar temperatury w momencie wejścia/ wjazdu na Miejsce wydarzenia,

f) nakaz zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczek oraz nakaz noszenia rękawiczek dla osób przebywających w miejscu wydarzenia,

g) dezynfekcję dłoni w momencie wejścia/wyjścia na miejsce wydarzenia, w toaletach, na stoiskach wystawców, korzystając z ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji,

h) korzystania z dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,

i) nakaz poruszania się w miejscu wydarzenia zgodnie z oznaczeniami i komunikatami przy zachowaniu bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w przestrzeni targowej w szczególności w kolejce do wejścia, w punktach obsługi klienta, na stoiskach wystawców, przestrzeniach gastronomicznych, toaletach czy w windzie,

j) nakaz stosowania się do procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Zwiedzającego zakażenia (np. koronawirusem), mogących obejmować obowiązek podania danych osób z którymi Zwiedzający miał kontakt w miejscu wydarzenia, wskazania przestrzeni, w której przebywał Zwiedzający czy obowiązek przebywania w odizolowanym pomieszczeniu,

k) nakaz wyłączenia z użytku depozytów i palarni,

l) nakaz stosowania się do komunikatów ogłaszanych przez Organizatora w miejscu wydarzenia dotyczących procedur bezpieczeństwa.

2) W razie nieprzestrzegania procedur wymienionych w ust. 1, Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) niewpuszczenia na targi osób, które odmówią wypełnienia procedur bezpieczeństwa lub co do których w toku zastosowania tych procedur zaistnieje prawdopodobieństwo zakażenia (np. koronawirusem), nie będzie chciał udzielić informacji o zaszczepieniu

b) natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z przestrzeni targowej i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania odpowiednich służb, jeśli Zwiedzający nie będzie stosował się do procedur bezpieczeństwa.

3) Miejsce wydarzenia, stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia w przestrzeni targowej i drzwi wejściowe mogą być krótkotrwale zamknięte lub z limitowanym dostępem, ograniczonym do liczby osób mogących przebywać w jednym czasie na danej powierzchni, ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Zwiedzających.

4) Odwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia – szczegółowy harmonogram znaleźć można na stronie www.targiEZOTERYCZNE.pl

5) Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody Organizatora. Jeżeli wspomniane czynności będą powodować zakłócenia w organizacji i przebiegu Targów lub wydarzeń towarzyszących, Organizator wyda polecenie ich wstrzymania/zaprzestania. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego punktu, mogą zostać wyprowadzone z terenu Targów na polecenie Organizatora.

6) Zabronione jest prowadzenie przez Odwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

7) Na terenie Targów obowiązują zakazy:

a) wnoszenia i używania: broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, innych materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;

b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;

c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);

d) wprowadzania zwierząt, a także deskorolek, rowerów, itp., chyba że jest to dozwolone przez Organizatora na niektórych wydarzeniach z uwagi na ich specyfikę.

e) palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych.

f) zanieczyszczania terenu Targów odpadami wygenerowanymi przez siebie.

g) niszczenia infrastruktury.

h) ) zanieczyszczanie powierzchni targowej odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.)

i) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) oraz roślinności na terenie Auli NOT lub w innym miejscu

j) opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.

8) Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów.

9) W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 4 pkt. a) – j), Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Odwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

10) Odwiedzający są zobowiązani do:

a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej.

b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Auli NOT ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów;

c) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do pojemników do tego przeznaczonych.

d) dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenach Targów tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).

11) Przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Targów lub w innym miejscu wydarzenia mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez Organizatora albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej przedmioty lub substancje, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z terenu targowego, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.

§5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

1)Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targów i zobowiązują się do poinformowania o tym na stronie internetowej targów www.targislubnewedding.pl , ze stosownym wyprzedzeniem terminów ich rozpoczęcia. W przypadkach nagłego odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targów lub wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, Zwiedzającemu, który nie zdążył wykorzystać zakupionego biletu wstępu, nie przysługuje prawo do odszkodowania, a tylko zwrot należności w wysokości ceny brutto tego dokumentu. Zwrot należności zostanie dokonany na podstawie przedstawionego Organizatorowi dokumentu wstępu według zasad określonych dalej w § 7. W przypadku nie wykorzystania zakupionego biletu wstępu obowiązującego w danym dniu targów z przyczyn leżących po stronie Zwiedzającego, nie ma możliwości jego wymiany na dokument obowiązujący w innym dniu, a Organizator nie dokonują zwrotu należności.

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie lub z winy Zwiedzającego.

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy Zwiedzającego .

4) Organizator nie przyjmuje do szatni rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.). Odzież i inne mienie Zwiedzającego nieodebrane z szatni w ciągu 14 dni albo pozostawione poza szatnią uważa się za mienie porzucone.

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawiony bez opieki w miejscu wydarzenia. Zwiedzającym nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych bez opieki, dokonanego przez Organizatora ze względów bezpieczeństwa (realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia).

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Zwiedzających wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z terenu targowego.

7) Na wyłączenie odpowiedzialności Organizator z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu wydarzenia (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).

8) Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego w miejsce wydarzenia przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy). Powinni również we własnym zakresie ubezpieczyć cenne rzeczy.

9)Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie lub wyrządzenie szkód w miejscu wydarzenia (np. uszkodzenie mienia ). Oceny szkód dokonują ekspert Organizator , jeżeli to możliwe w obecności Zwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.

10) O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić Organizatora oraz Policję niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

11) Za bezpieczeństwo dzieci do lat 13 przebywających w miejscu wydarzenia odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

12) Zwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail lub NIP, deklaracji o zdrowiu i nieprzebywania na kwarantannie z przyczyn podejrzenia chorób zakaźnych.

13) Odwiedzający dokonujący zakupu biletów online ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail.

14) Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za zakupione produkty i świadczone usługi przez wystawców podczas targów.

&6.

ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH BILETÓW WSTĘPU

1) Zwiedzający, którzy nie wykorzystali zakupionych biletów wstępu na targi, w związku z nagłym odwołaniem, skróceniem lub przełożeniem terminu targów z przyczyn niezależnych od Organizatora , mają prawo otrzymać zwrot należności od Organizatora, na zasadach poniżej określonych.

2) Zwrot należności za niewykorzystany bilet zakupiony bezpośrednio w kasie w miejscu wydarzenia, będzie dokonywany w kasie, w godzinach jej otwarcia podczas targów , najpóźniej w ostatnim dniu trwania targów, pod warunkiem zwrotu nieuszkodzonego biletu oraz paragonu fiskalnego (faktury); zwrot należności będzie dokonywany niezwłocznie, gotówką do rąk zainteresowanego.

3) Zwrot należności za niewykorzystany bilet zakupiony on-line za pośrednictwem serwisu www.targiEZOTERYCZNE.pl, będzie dokonywany na podstawie wiadomości e-mail wysłanej przez Zwiedzającego na adres kontakt@targiezoteryczne.pl za pośrednictwem odpowiedniego serwisu, najpóźniej w terminie zakończenia sprzedaży on-line (ogłaszanym przez Organizatora na stronie internetowej targów.). Zwrot należności będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy podany w wiadomości e-mail przesłanej przez Zwiedzającego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez Organizatora.

§ 7.

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

1) Każdemu Zwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem przez Organizatora usług określonych w niniejszym Regulaminie.

2) Reklamacje Zwiedzających powinny być wyrażone pisemnie i składane w czasie targów w jednym z punktów obsługi Zwiedzających w miejscu, a w terminie późniejszym, ale maksymalnie do 7 dni po zakończeniu targów / wydarzenia – drogą elektroniczną na adres kontakt@targiezoteryczne.pl albo listownie na adres korespondencyjny: Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów

3) Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej złożenia w punkcie obsługi Zwiedzających w miejscu wydarzenia lub jej wpływu do Organizatora drogą elektroniczną lub pocztową.

4) Organizator zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3, w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie od ich daty otrzymania.

5) Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Zwiedzającego.

§8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Regulamin obowiązuje od 01.12.2021r. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronie www.targiEZOTERYCZNE.pl danego wydarzenia.

2) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

3) Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW TARGÓW EZOTERYCZNYCH

22-23 Kwietnia 2023, WARSZAWA, UL. PIŁSUDSKIEGO 74 WROCŁAW -WROCŁAWSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO- TECHNICZNYCH NOT

ORGANIZATOR: Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów NIP: 534-215-25-20

 

 • 1 ) Godziny trwania Targów Ezoterycznych 22-23. 04 .2023r. (sobota 12:00 – 19:00, niedziela 10:00-18:00)
 • 2) Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów Ezoterycznych oraz uprawnionym do

wynajęcia powierzchni ekspozycyjnej jest Organizator. Przepisy regulaminu dotyczą wszystkich najemców powierzchni targowej (dalej jako Wystawca) Targi Ezoterycznych.

 • 3 )Organizator wynajmie Wystawcy powierzchnię wystawienniczą położoną na terenie Targów Ezoterycznych zgodnie z drukiem zamówienia.
 • 4) Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów. Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania Targów, tj. przed terminem ich oficjalnego zakończenia. Montaż stoisk odbywa się: – 21.04.2023 od 16:00 do 19:00 i 22.04.2023r. od 8:00 do 12:00. Demontaż stoisk odbywa się: – 23.04.2023 od godziny 18.00 do 22.00
 • 5) Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców. Zakazuje się używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych Wystawców.
 • 6 )Wystawcy nie wolno bez pisemnej zgody Organizatora oddać przedmiotu udostępnienia w całości lub w części osobie trzeciej lub odstąpić praw przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy. Prawa do stoiska ma wyłącznie osoba/firma, której dane widnieją w niniejszej umowie.
 • 7 ) Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez zgody Organizatora. Umieszczanie reklam poza obrębem wykupionego stoiska jest płatne dodatkowo. Wystawca nie będzie podejmował prób wnoszenia oraz kolportowania ulotek , ani innych materiałów reklamowych firm, nie mających podpisanej odpowiedniej umowy z Organizatorem, pod rygorem kary umownej w wysokości 10 000,00 zł. Zakaz obowiązuje na całym Auli NOT i przed jej wejściem.
 • 8 ) Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód i napraw wyrządzonych przez niego samego oraz osoby w jakikolwiek sposób z nim związane. W szczególności zabrania się wbijania czegokolwiek w ściany sal wystawowych, malowania ścian, rysowania podłóg, uszkadzania wind , schodów, mebli  itp. Ponadto Wystawca bierze na siebie odpowiedzialność za towary i sprzęty pozostawione na stoisku. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez zwiedzających podczas imprezy. Zabudowa, ścianki okalające stoisko max. 2,5 m wysokość.
 • 9) Ochrona przeciwpożarowa. Na terenie Targów obowiązuje zakaz: używania otwartego ognia, korzystania z prowizorycznej instalacji elektrycznej, pozostawiania bez dozoru wszelkich urządzeń elektrycznych włączonych do sieci, nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji, wnoszenia na teren ekspozycji substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych.
 • 10) W przypadku rezygnacji z udziału w Targach wpłacone kwoty zaliczkowe nie podlegają zwrotowi.

Rezygnacja z udziału w Targach Ezoterycznych po 22 MARCA 2023 roku nie zwalnia wystawcy od zapłaty w całości kwoty wymienionej w zamówieniu.

 • 11) Organizator i jego Przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i zwiedzających powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
 • 12) Wystawca nie będzie wnosić żadnych roszczeń przeciw Organizatorowi i jego Przedstawicielom z tytułu odwołania lub przesunięcia terminu targów z powodu siły wyższej – w tym: zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych lub prawie niemożliwych do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec. Zdarzeń związanych z działaniami sił przyrody – np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, epidemie. Przypadków związanych z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości – zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne.
 • 13) Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz korytarzy. W przypadku naruszenia tego zakazu, Organizator jest uprawiony do usunięcia przedmiotów należących do Wystawcy na jego koszt i ryzyko. Na terenie Targów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na parkingu.
 • 14 )Wystawca oraz inne podmioty biorące udział w Targach na podstawie umów zawartych z Organizatorem wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą fotografii lub technik audiowizualnych, w całości lub we fragmentach, w celach marketingowych lub informacyjnych, związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora, jak również na jej potrzeby wewnętrzne.
 • 15 )Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane produkty i usługi świadczone przez wystawców.
 • 16) Wystawca zobowiązuje się również do zapewnienia zgodnego z prawem oraz dobrymi obyczajami zachowania również osób z nimi współpracujących.
 • 17) Organizator zobowiązuje się do każdorazowego natychmiastowego reagowania na wszelkie przypadki niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania oraz notyfikowania ich pracownikom agencji ochrony obecnym w Domu Towarowym, a także – o ile zaistnieje taka potrzeba – właściwym służbom, w szczególności Policji i Straży Miejskiej.
 • 18) Wystawca nie może promować na Targach towarów, których użytkowanie jest prawnie zakazane oraz promować siebie lub stoiska w sposób przyjęty powszechnie za wulgarny, naruszający godność ludzką, w sposób odwołujący się do ustawowo zakazanych symboli, szkalujących mniejszości etniczne, religijne, seksualne, promujące przemoc, niedozwolone zachowania, niedozwolone substancje itp. W przypadku niedostosowania się do wymogów, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Wystawcy z terenów targowych bez zwrotu poniesionych kosztów samego uczestnictwa w Targach oraz innych kosztów poniesionych przez Wystawcę oraz utraconych korzyści.
 • 19 )W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
 • 20 )Przesłanie druku zamówienia na powierzchnię targową oraz uiszczenie za nią zapłaty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu przez wystawcę.
 • 21) Regulamin jest zamieszczony na stronię www.targiezoteryczne.pl, zawarcie umowy na podstawie niniejszego regulaminu nie wymaga podpisania przez Strony Umowy